เกี่ยวกับเรา

Powerlink Shipping and Service ให้บริการเป็นตัวแทนจัดการด้านพิธีการศุลกากรและจัดการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางรถ ทางเรือ และทางเครื่องบิน ให้บริการระดับมืออาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญและประสบการณ์ โดยตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจของบริษัท

  • ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้กับลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • เตรียมและสร้างความพร้อมทางด้านบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงานภายในองค์กร (E-office) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีโดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการใช้ระบบ E-Customs
  • คำนึงถึงนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานของงานโลจิสติกส์เพื่อรองรับการให้บริการที่ดีกับลูกค้า
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกในการใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
  • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทคู่ค้า พนักงาน รวมไปถึงผู้ถือหุ้น

บริการของเรา

  • ดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้า/ส่งออก สินค้า
  • จัดการขนส่งสินค้านำเข้า/ส่งออก ทางรถ เรือ และอากาศ
  • ให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
  • จัดการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
  • ให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ SME