Powerlink Shipping and Service

Total Customs Solutions
ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านศุลกากร

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
นำเข้า/ส่งออก จัดการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่ง

ให้บริการระดับมืออาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า
โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญและประสบการณ์ โดยตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ทำไมต้องเลือกเรา

3 เหตุผล ทำไมต้องเลือกใช้บริการของเรา

1. ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรงเวลาให้กับลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

2. มีความพร้อมทางด้านบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบบริหารงานภายในองค์กร (E-office) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีโดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการใช้ระบบ E-Customs และคำนึงถึงนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานของงานโลจิสติกส์เพื่อรองรับการให้บริการที่ดีกับลูกค้า

3. ให้บริการโดยความซื่อสัตย์และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

บริการของเรา

บริษัท พาวเวอร์ลิ้งค์ ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรทำหน้าที่ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเพื่อนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางบก เรือและทางอากาศ รวมไปถึงให้บริการดำเนินพิธีการด้านศุลกากรนำเข้าหรือส่งออก รับสินค้าหรือส่งสินค้าให้ถึงเป้าหมาย เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสูงสุด