บริการของเรา

บริษัท พาวเวอร์ลิ้งค์ ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรทำหน้าที่ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเพื่อนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางบก เรือและทางอากาศ รวมไปถึงให้บริการดำเนินพิธีการด้านศุลกากรนำเข้าหรือส่งออก รับสินค้าหรือส่งสินค้าให้ถึงเป้าหมาย เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสูงสุด

 1. การบริการด้านพิธีการศุลกากร (customs clearance) ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกสินค้า

 • บริการออกของทั้งทางเรือและทางอากาศ ทั้งแบบเต็มตู้ FCL และแบบไม่เต็มตู้ LCL
 • บริการขอใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อย. ,สมอ.,กรมป่าไม้,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง และทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้รับรองการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
  ตรวจสอบพิกัดสินค้าก่อนนำเข้าสินค้า เพื่อความเหมาะสมที่สุดโดยเช็คพิกัดที่สำนักพิกัดกรมศุลกากร
 • มีระบบ EDI เชื่อมต่อกับกรมศุลกากรในการดำเนินการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
 • การบริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรทางด้านศุลกากร การขอเงินชดเชยอากร การขอคืน
 • เงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ
 • การตรวจสอบ แนะนำ แก้ไขเกี่ยวกับเอกสาร Form สิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี
 • การบริการการจัดทำ Form Certificate of Origin (Form A, Form D, Form E, Form JTEPA, Form AKฯลฯ) และการรับรอง C/O ที่สถานทูต
 • การบริการดำเนินการชำระอากรทางศุลกากร รับแคชเชียร์เช็คค่าภาษีอากรจากบริษัทผู้นำเข้า หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯเพื่อการชำระภาษีทาง Electronic (E-payment)

2. การบริการให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

 • การวางแผนการนำเข้าและส่งออก ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยการแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
 • ให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ SME
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริการช่วยลูกค้าติดต่อประสานงานโดยเจ้าของภาษาและโกดังโดยตรง ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้า

3. การบริการการขนส่งภายในประเทศ Domestic Transportations บริการขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ

สินค้าขาออกจากบริษัท/โรงงานไปท่าเรือ สินค้าขาเข้า จากท่าเรือไปบริษัท/โรงงาน

 • รับขนส่งสินค้าทั่วประเทศประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 20’FT, 40’FT, REEFER และรับบรรทุก ตู้ทั้งขาเข้า-ขาออก (คลองเตย,ลาดกระบัง,แหลมฉบัง ฯลฯ)
 • บริการรถบรรทุก ทุกชนิด (หัวลาก, รถบรรทุกตู้ทึบ 4ล้อ, รถบรรทุกตู้ทึบ 6ล้อ, รถบรรทุกตู้ทึบ 10ล้อ)
 • ใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) ในการติดตาม การปฎิบัติงานของรถส่งสินค้าทุกคัน
 • ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการการขนส่ง
 • บริษัทฯ มีประกันภัยความเสียหาย หรือ สูญเสียของสินค้าที่บรรจุในตู้สินค้า อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใน ระหว่างขนส่ง
 • ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับราคาค่าขนส่ง

 

4. การบริการจอง Freight สำหรับการขนส่งสินค้าการค้าระหว่างประเทศ (Transportations For International Trade)

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ/เครื่องบิน – ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือแบบเต็มตู้ (FCL) และ ไม่เต็มตู้ (LCL) ทั้งในด้านนำเข้าและส่งออก

 • ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door Services ผ่านตัวแทนของบริษัทมากกว่า 50 บริษัททั่วโลก
 • One Stop Services โดยสามารถให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้า และ ส่งออก รวมถึงการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ/เครื่องบิน

 

5. บริการคลังสินค้า/โกดังสินค้าให้เช่า

ให้บริการรับฝากสินค้าหรือรับโหลดสินค้าออกจากตู้เพื่อรอการส่งต่อถึงลูกค้า (สถานที่ตั้ง:บางบัวทอง)

 

6. สรุปรายงานประจำเดือนสำหรับการการนำเข้า ส่งออกสินค้าของบริษัทผู้ใช้บริการ