การบริการด้านพิธีการศุลกากร (customs clearance) ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกสินค้า 

  • บริการออกของทั้งทางเรือและทางอากาศ ทั้งแบบเต็มตู้ FCL และแบบไม่เต็มตู้ LCL
  • บริการขอใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อย. ,สมอ.,กรมป่าไม้,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง และทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้รับรองการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
  • ตรวจสอบพิกัดสินค้าก่อนนำเข้าสินค้า เพื่อความเหมาะสมที่สุดโดยเช็คพิกัดที่สำนักพิกัดกรมศุลกากร
  • มีระบบ E-Customs เชื่อมต่อกับกรมศุลกากรในการดำเนินการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
  • การบริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรทางด้านศุลกากร การขอเงินชดเชยอากร การขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ
  • การตรวจสอบ แนะนำ แก้ไขเกี่ยวกับเอกสาร Form สิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี
  • การบริการการจัดทำ Form Certificate of Origin (Form A, Form D, Form E, Form JTEPA, Form AKฯลฯ) และการรับรอง C/O ที่สถานทูต
  • การบริการดำเนินการชำระอากรทางศุลกากร รับแคชเชียร์เช็คค่าภาษีอากรจากบริษัทผู้นำเข้า หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯเพื่อการชำระภาษีทาง Electronic (E-payment)