Category: ใบรับรองและใบอนุญาตต่างๆ

ข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้าของ สมอ

ข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511) 1. การยื่นคำขอฯ 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องกรอกรายละเอียดในแบบ มอ.5  (สามารถขอรับแบบ มอ.5 ได้ที่ สมอ. หรือ ดาวน์ โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สมอ. www.tisi.go.th ) โดยพิมพ์สำหรับเป็นต้นฉบับ 1 ชุด สำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด รวม 3 ชุด (สำเนาจะคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเก็บเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอไว้แล้ว) ให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารสำคัญของผู้ยื่นคำขอฯ (ดูรายละเอียดได้ จากคำชี้แจงที่แนบมากับแบบประกอบคำขอฯ หรือจากเว็บไซต์ของ สมอ.) และเอกสารแสดงวิธีการ ควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต 2. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตในต่างประเทศ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารที่แสดงถึงวิธีการควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ ตาม หัวข้อกิจกรรมที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  โดยเอกสารที่ยื่นจะต้อง สามารถแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกิจกรรมตามหัวข้อดังกล่าว ที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทั่วไปใน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย      และมีการรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้  โดยผู้มีอำนาจลงนามตาม กฎหมาย   หากการตรวจเอกสารยังไม่พอเพียง       สมอ. […]

การขอใบอนุญาต สมอ (สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

การขอใบอนุญาต สมอ (สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) a. การยื่นคำขอ b. ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ a. การยื่นคำขอ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้นำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฏีกากำหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เข้ามาเพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร ให้ดำเนินการดังนี้ 1 ติดต่อขอรับแบบคำขอ (แบบ มอ.5) ได้ที่ สำนักบริหารมาตรฐาน 1,2,3 สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 2 ยื่นคำขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐาน ดังนี้ 2.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด หรือ ภาพ หรือคำชี้แจง ลักษณะโดยละเอียด ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 ชุดในกรณีที่ยื่นคำขอ หลังจากพระราชกฤษฏีกา […]

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO สภาหอการค้าไทย

Certificate of Origin สภาหอการค้าไทย หอการค้าไทย เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจให้ การรับรองเอกสารแสดงแหล่งกำเนิดสินค้า  (Certificate of Origin)   ในรูปแบบทั่วไป  (CO General Form) ซึ่งเป็นหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆทางภาษีศุลกากร  แต่เป็นความต้องการของประเทศผู้นำเข้า  เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติการค้าระหว่างประเทศ  หรือป้องกันการนำเข้าสินค้า  จากประเทศคู่กรณีที่มีปัญหา    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกัน  หรือเป็นไปตามมติของสหประชาชาติที่ให้คว่ำบาตรประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อลงโทษ   ให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องทางการค้าของประเทศหนึ่งเพื่อลงโทษให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องทางการค้าของประเทศตน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะยื่นขอรับรองเอกสารแสดงถิ่นกำเนิดของสินค้าส่งออก หรือเอกสารทางการค้าอื่น ๆ   หอการค้าไทยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอรับรองเอกสาร ดังนี้ 1.1. ขึ้นทะเบียนบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเอกสาร ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะยื่นขอรับรองเอกสารถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)หรือเอกสารเพื่อการส่งออกอื่นๆ กรณีติดต่อหอการค้าไทยเป็นครั้งแรก จะต้องขึ้นทะเบียนขอมีบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร(ขอแบบฟอร์มเอกสารพร้อมคำแนะนำและส่งเอกสารคืนได้ที่เคาน์เตอร์ของศูนย์ต่างๆ ) – บัตรที่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือหน่วยงาน(ถ้ามี)พร้อมทั้งลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันที่ให้ความเห็นชอบแล้วจะถูกส่งไปยังสาขาที่ให้บริการเพื่อใช้อ้างอิงตรวจสอบต่อไป การทำบัตร/ต่ออายุบัตร/แก้ไขปรับปรุงบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จะต้องแนบพร้อมเอกสารประกอบอื่น ดังนี้ ก. บริษัท บริษัทจำกัดมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุที่ประสงค์ (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน […]

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO กรมการค้าต่างประเทศ

ประเภทของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป (Ordinary Certificate of Origin) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Certificate of Origin) 1.    หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป (Ordinary Certificate of Origin) คือเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันกับผู้ซื้อว่า สินค้าที่ส่งออกไปนั้น ประกอบด้วยวัตถุดิบภายในประเทศ มีการผลิต หรือผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในประเทศไทย 2.    หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Certificate of Origin) คือเอกสารที่ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ โดยทำให้ผู้ซื้อสามารถมีสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ในการนำเข้าสินค้านั้นๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนๆไขของแต่ละความตกลง ดังนี้ 1)    ฟอร์ม A (Certificate of Origin Form A) ออกให้สำหรับสินค้านำเข้าที่ได้สิทธิ์ อัตราภาษีพิเศษ ตามเงื่อนไข GSP ที่อนุญาตโดยกลุ่มประเทศ และประเทศต่างๆ ได้แก่ […]