บทความ

เอกสารในการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า

เอกสารในการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า ใบขนสินค้าขาเข้า ใบตราส่งสินค้า บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เอกสารสำหรับการส่งออกสินค้า ใบขนสินค้าขาออก บัญชีราคาสินค้า ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี) เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม

ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ นำเข้า-ส่งออก

การดำเนินพิธีการ นำเข้า-ส่งออก ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการนำเข้า 1.  การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า: การสำแดงข้อมูลการนำเข้าและส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ให้บริษัทหรือตัวแทนออกของส่งข้อมูลเรือเข้า บัญชีรายการสินค้าและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์จะตอบกลับไปยังบริษัทหรือตัวแทนนั้นๆ เมื่อสินค้ามาถึงท่าหรือสถานที่นำเข้า ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 2.  การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล: การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้นำเข้ายื่นมา ในขั้นนี้ระบบของกรมฯจะแยกใบขนสินค้าเป็น 2 ประเภทคือ ใบขนฯให้ตรวจ และใบขนฯยกเว้นการตรวจ ผู้นำเข้าสามารถดำเนินการชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากใบขนฯของตนเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจ 3.  การชำระภาษีอากรขาเข้า: การชำระภาษีอากรและการวางประกันที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันสามารถชำระได้ 3 วิธี: ชำระที่กรมศุลกากร   ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และชำระที่ธนาคาร 4.  การตรวจและการปล่อยสินค้า: การตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำเข้ายื่นใบขนฯ กับใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้าเพื่อการปล่อยสินค้า ในขั้นนี้ ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการเปิดตรวจ  หรือยกเว้นการตรวจ  หากเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจจะใช้เวลาน้อยมาก หลังจากนั้นสถานะการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปทั้งที่ท่าเรือและที่ผู้นำเข้าหรือตัวแทน อย่างไรก็ตามในกรณีที่สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบพิธีการ ท่าเรือจะเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการส่งออก 1.  การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า: ผู้ส่งออกหรือตัวแทน ส่งข้อมูลใบขนสินค้าโดยใช้ eb-XML ผ่านระบบ […]

Paperless คืออะไร

ระบบ Paperless ของกรมศุลกากร ระบบ Paperless เป็นระบบที่กรมศุลกากรประกาศให้มีการใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อให้การดำเนินการพิธีการศุลกากรเป็นไปแบบไร้เอกสาร โดยเริ่มต้นใช้กับใบขนสินค้าขาออก และใบเคลื่อนย้ายสินค้า (Goods Control List) ส่วนใบขนขาเข้ายังคงให้เดินพิธีการศุลกากรด้วยระบบ EDI ตามเดิม โดยโครงการ Paperless นี้นอกจากจะใช้สำหรับการทำใบขนขาออกและขาเข้าแล้ว ยังครอบคลุมการดำเนินการพิธีการอย่างอื่นด้วย อาทิ การส่งข้อมูลใบเคลื่อนย้ายสินค้า (Goods Control List) ซึ่ง upgrade มาจาก E-Container ที่เคยอยู่บนระบบ EDI การส่งข้อมูลรายงานเรือเข้า (E-Manifest) การส่งข้อมูลการชำระภาษีขาเข้า (E-Payment) กลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ส่งออก ตัวแทนส่งออก Shipping, Customs Broker ผู้ให้บริการคีย์ใบขน (Service Counter ) ประโยชน์จากการใช้ระบบ Paperless ลดเอกสารที่ใช้ในการเดินพิธีการศุลกากร เช่นใบแนบต่างๆ เตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ระบบอื่นๆ ได้ง่าย เพราะระบบใบขน Paperless […]

Freight Forwarder คืออะไร

Freight Forwarder ธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ในเรื่องตั้งแต่การจองระวางเรือ การบรรจุสินค้า การขนส่ง การดำเนินพิธีการขาเข้า และขาออก การจัดการเกี่ยวกับเอกสารส่งออกและนำเข้า เป็นต้น  บริการที่ Freight Forwarder สามารถให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ Custom Broker  คือ ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า Forwarding Business คือ ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้นำเข้า Transportation Provider คือ ผู้ขนส่งสินค้าทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถไฟ Packing  บริการรับจัดการการบรรจุสินค้า Labour ให้บริการทางด้านแรงงาน คนงาน ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ Multimodal Transport ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Logistics Service  ให้บริการในการบริหารโลจิสติกส์ หรือการกระจายสินค้า Business Consultant  ให้บริการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า โดยปกติ บริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้นจะต้องจัดการเรื่องของการขนส่งให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง แต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะจัดการเองในบางขั้นตอนบริษัทอาจจะจัดการเองแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าจ้างให้ผู้บริการรายอื่นก็ได้ ดังนั้นบริษัทจะต้องมีสายป่านยาว คือมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด อีกทั้งจะต้องมีเงินหมุนเวียนมากพอสมควร

ชิปปิ้ง คืออะไร

คำว่า ชิปปิ้ง หมายถึง ตัวแทนของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในการดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า  จัดทำใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเพื่อให้มีการตรวจปล่อยสินค้า และส่งมอบสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้นำเข้าหรือส่งสินค้าออกนอก ราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออก ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือ บริษัทขนส่งทางเครื่องบินเพื่อนำสินค้านำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้านำไปเข้าตู้ และรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ไปถึงท่าเรือ หรือสถานที่ใดๆแล้วแต่ลูกค้าต้องการ

การบริการด้านพิธีการศุลกากร (customs clearance) ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกสินค้า 

บริการออกของทั้งทางเรือและทางอากาศ ทั้งแบบเต็มตู้ FCL และแบบไม่เต็มตู้ LCL บริการขอใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อย. ,สมอ.,กรมป่าไม้,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง และทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้รับรองการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ตรวจสอบพิกัดสินค้าก่อนนำเข้าสินค้า เพื่อความเหมาะสมที่สุดโดยเช็คพิกัดที่สำนักพิกัดกรมศุลกากร มีระบบ E-Customs เชื่อมต่อกับกรมศุลกากรในการดำเนินการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การบริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรทางด้านศุลกากร การขอเงินชดเชยอากร การขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ การตรวจสอบ แนะนำ แก้ไขเกี่ยวกับเอกสาร Form สิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี การบริการการจัดทำ Form Certificate of Origin (Form A, Form D, Form E, Form JTEPA, Form AKฯลฯ) และการรับรอง C/O ที่สถานทูต การบริการดำเนินการชำระอากรทางศุลกากร รับแคชเชียร์เช็คค่าภาษีอากรจากบริษัทผู้นำเข้า หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯเพื่อการชำระภาษีทาง Electronic (E-payment)

การบริการให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

การวางแผนการนำเข้าและส่งออก ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยการแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ SME บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริการช่วยลูกค้าติดต่อประสานงานโดยเจ้าของภาษาและโกดังโดยตรง ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้า

การบริการการขนส่งภายในประเทศ Domestic Transportations

บริการจัดการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ รับขนส่งสินค้าทั่วประเทศประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 20’FT, 40’FT, REEFER และรับบรรทุก ตู้ทั้งขาเข้า-ขาออก (คลองเตย,ลาดกระบัง,แหลมฉบัง ฯลฯ) บริการรถบรรทุก ทุกชนิด (หัวลาก, รถบรรทุกตู้ทึบ 4ล้อ, รถบรรทุกตู้ทึบ 6ล้อ, รถบรรทุกตู้ทึบ 10ล้อ) ใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) ในการติดตาม การปฎิบัติงานของรถส่งสินค้าทุกคัน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการการขนส่ง บริษัทฯ มีประกันภัยความเสียหาย หรือ สูญเสียของสินค้าที่บรรจุในตู้สินค้า อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใน ระหว่างขนส่ง ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับราคาค่าขนส่ง

การบริการจอง Freight สำหรับการขนส่งสินค้าการค้าระหว่างประเทศ

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ/เครื่องบิน – ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือแบบเต็มตู้ (FCL) และ ไม่เต็มตู้ (LCL) ทั้งในด้านนำเข้าและส่งออก ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door Services ผ่านตัวแทนของบริษัทมากกว่า 50 บริษัททั่วโลก One Stop Services โดยสามารถให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้า และ ส่งออก รวมถึงการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ/เครื่องบิน