ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO สภาหอการค้าไทย

Certificate of Origin สภาหอการค้าไทย

หอการค้าไทย เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจให้ การรับรองเอกสารแสดงแหล่งกำเนิดสินค้า  (Certificate of Origin)   ในรูปแบบทั่วไป  (CO General Form) ซึ่งเป็นหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆทางภาษีศุลกากร  แต่เป็นความต้องการของประเทศผู้นำเข้า  เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติการค้าระหว่างประเทศ  หรือป้องกันการนำเข้าสินค้า  จากประเทศคู่กรณีที่มีปัญหา    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกัน  หรือเป็นไปตามมติของสหประชาชาติที่ให้คว่ำบาตรประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อลงโทษ   ให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องทางการค้าของประเทศหนึ่งเพื่อลงโทษให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องทางการค้าของประเทศตน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะยื่นขอรับรองเอกสารแสดงถิ่นกำเนิดของสินค้าส่งออก หรือเอกสารทางการค้าอื่น ๆ

 

หอการค้าไทยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอรับรองเอกสาร ดังนี้

1.1. ขึ้นทะเบียนบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเอกสาร

ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะยื่นขอรับรองเอกสารถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)หรือเอกสารเพื่อการส่งออกอื่นๆ กรณีติดต่อหอการค้าไทยเป็นครั้งแรก จะต้องขึ้นทะเบียนขอมีบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร(ขอแบบฟอร์มเอกสารพร้อมคำแนะนำและส่งเอกสารคืนได้ที่เคาน์เตอร์ของศูนย์ต่างๆ )

– บัตรที่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือหน่วยงาน(ถ้ามี)พร้อมทั้งลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันที่ให้ความเห็นชอบแล้วจะถูกส่งไปยังสาขาที่ให้บริการเพื่อใช้อ้างอิงตรวจสอบต่อไป

การทำบัตร/ต่ออายุบัตร/แก้ไขปรับปรุงบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
จะต้องแนบพร้อมเอกสารประกอบอื่น ดังนี้

ก. บริษัท บริษัทจำกัดมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุที่ประสงค์ (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
3. สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกรมสรรพากรเขตพื้นที่
4.สำเนาบัตรประชาชน หรือใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน (คนต่างด้าว) ของผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบ อำนาจลงนามเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีผู้รับมอบอำนาจลงนามเอกสาร)
6. เอกสารตามข้อ (1.) – (4.) จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
7. หอการค้าไทยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัตรลายมือชื่อหากตรวจพบหรือทราบภายหลังว่าร้าน ห้างหุ้นส่วน บริษัท มีสถานภาพ เลิกกิจการแล้ว

ข.สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ
1. ใบสำคัญจดทะเบียน หรือ ใบอนุญาตจัดตั้ง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของประธานหรือนายก
3.หอการค้าไทยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัตรลายมือชื่อหากตรวจพบหรือทราบภายหลังว่าร้าน สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ มีสถานภาพ เลิกกิจการแล้ว

1.2. การพิมพ์ข้อความเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

หลังจากขึ้นทะเบียนบัตรแล้วในขั้นตอนการยื่นขอรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าผู้ส่งออกจะต้องพิมพ์ข้อความลงในแบบฟอร์มเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อที่ระบุในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญของกิจการในช่องล่างขวาสุด โดยใช้แบบฟอร์มที่หอการค้าไทยกำหนดฟอร์ม CO ของหอการค้าไทยมีจำนวนช่องที่จะกรอก