เอกสารในการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า

เอกสารในการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า

เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า
 1. ใบขนสินค้าขาเข้า
 2. ใบตราส่งสินค้า
 3. บัญชีราคาสินค้า
 4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
 5. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
 6. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร)
 7. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม
เอกสารสำหรับการส่งออกสินค้า
 1. ใบขนสินค้าขาออก
 2. บัญชีราคาสินค้า
 3. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี)
 5. เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม