เขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA

เขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA

อาเซียน (ASEAN) คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
มีประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ
ประกอบด้วย เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา

 • ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ จะลดภาษีนำเข้าในบัญชีรายการลดภาษี
  ภายใต้ CEPT เหลืออัตราร้อยละ 0-5 ภายในปี 2546 และจะเป็น 0 ในปี 2553
 • ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ จะลดภาษีนำเข้าในบัญชีรายการลดภาษี
  ภายใต้ CEPT เหลืออัตราร้อยละ 0-5 โดยเวียดนาม ในปี 2549 ลาวและพม่า
  ในปี 2551 กัมพูชาในปี 2553 และจะเป็น 0 ในปี 2558
 • สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบของประเทศผู้ส่งออกทั้งหมด
 • สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกทั้งหมดแต่มี
  สัดส่วนของวัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศสมาชิกอย่างน้อยร้อยละ
  40 ของราคา F.O.B. ของสินค้านั้น จะถือว่ามีแหล่งกำเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 • หลักเกณฑ์กระบวนการผลิตที่ผ่านการแปรสภาพอย่างเพียงพอในประเทศ
  สำหรับสินค้าสิ่งทอ แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า
 • สินค้าที่ส่งออกจะต้องอยู่ในบัญชีรายการสินค้าลดภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนผู้นำเข้า
 • สินค้าที่ส่งออกต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด และหลักเกณฑ์การ
  ขนส่งโดยตรง
 • จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบ ดี (Form D)