ข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้าของ สมอ

ข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
(ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511)
1. การยื่นคำขอฯ
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องกรอกรายละเอียดในแบบ มอ.5  (สามารถขอรับแบบ มอ.5 ได้ที่ สมอ. หรือ ดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สมอ. www.tisi.go.th ) โดยพิมพ์สำหรับเป็นต้นฉบับ 1 ชุด สำเนาคู่ฉบับ 1
ชุด และสำเนา 1 ชุด รวม 3 ชุด (สำเนาจะคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเก็บเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอไว้แล้ว)
ให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารสำคัญของผู้ยื่นคำขอฯ (ดูรายละเอียดได้
จากคำชี้แจงที่แนบมากับแบบประกอบคำขอฯ หรือจากเว็บไซต์ของ สมอ.) และเอกสารแสดงวิธีการ
ควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต

2. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตในต่างประเทศ
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารที่แสดงถึงวิธีการควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ ตาม
หัวข้อกิจกรรมที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  โดยเอกสารที่ยื่นจะต้อง
สามารถแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกิจกรรมตามหัวข้อดังกล่าว ที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทั่วไปใน
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย      และมีการรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้  โดยผู้มีอำนาจลงนามตาม
กฎหมาย   หากการตรวจเอกสารยังไม่พอเพียง       สมอ. อาจตรวจโรงงานในต่างประเทศ ประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้
(สามารถติดต่อขอรับเอกสารหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์ทั่วไปใน
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารมาตรฐาน  1   2 และ  3
ที่เป็นผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ขอนำเข้า)

3. การนำผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อการประเมิน
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องนำผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อให้ สมอ. ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน ที่ขอนำเข้าหรือไม่โดยในการนำเข้าให้ทำหนังสือถึง สมอ.ขอให้มีหนังสือแจ้งกรมศุลกากร
เพื่อผ่อนผันผ่านพิธีการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาให้ตรวจสอบพร้อมทั้งแนบเอกสารการนำเข้า ซึ่ง
ได้แก่ INVOICE PACKING LIST และ BILL OF LADING
(หนังสือและเอกสารที่แนบทุกแผ่นต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้โดยผู้มีอำนาจลงนามตาม
กฎหมาย)

4. การยกเว้นการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ  และ / หรือ  การเก็บตัวอย่าง
สมอ.    จะยกเว้นการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ และ / หรือ การเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีต่อไปนี้
4.1 กรณีที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สำนักงานฯ จะยกเว้นการตรวจ
ประเมินโดยจะพิจารณาใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพของผู้ผลิต เฉพาะผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 สำหรับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น
จาก
(1) หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรม (กมอ.) ให้การยอมรับ หรือ
(2) หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานคณะ
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (สรบ.)
ทั้งนี้ หากรายละเอียดของระบบบริหารงานคุณภาพของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแตกต่างจากข้อกำหนด
หรือมีไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์ทั่วไป
ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ สมอ. จะตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
4.2 สมอ. จะยกเว้นการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณารายงานผลการทดสอบของผลิต
ภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้การยอมรับ ทั้งนี้ หากรายละเอียดของรายงานผลการทดสอบของ
ผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างจากข้อกำหนด หรือมีไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดใน มอก. และหลักเกณฑ์เฉพาะใน
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สมอ. จะเก็บตัวอย่างส่งทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังกล่าว