การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

การสอบถามพิกัดล่วงหน้าเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นบริการหนึ่งที่กรมศุลกากรเปิดช่องทางไว้ให้ผู้ประกอบการได้ทำหนังสือสอบถามพิกัดฯล่วงหน้ายื่นต่อกรมฯ แนวทางเบื้องต้นกำหนดให้กรมศุลกากรดำเนินการตามที่กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้ ได้แก่การกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการค้นหาพิกัดฯของของสามารถสอบถามพิกัดฯล่วงหน้าได้โดยติดต่อกับกรมศุลกากร

 
ผู้ประกอบการควรยื่นคำขอสอบถามพิกัดล่วงหน้าตามแบบที่กำหนดอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่คาดว่าของจะนำเข้ามาในราชอาณาจักร นอกจากนี้ คำขอฯนั้นควรประกอบไปด้วยข้อมูลเพิ่มเติมหากมีการร้องขอจากกรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเองในการยื่นข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง หากการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือไม่ครบถ้วน อาจเป็นผลทำให้การชี้พิกัดฯต้องล่าช้า หรือพิกัดฯที่ชี้ไปนั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องตรงกันกับของที่ขอสอบถามพิกัดฯล่วงหน้า